Governance

Vi er bevidste om vores ansvar over for de lande, lokalsamfund og miljøer, som vi har aktiviteter i, samt over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt i forbindelse med udvikling og opretholdelse af en økonomisk sund og fremgangsrig virksomhed.

På den baggrund har vi formuleret følgende overordnede grundlag for vores aktiviteter:

 • Vi respekterer FN’s menneskerettighedserklæring og anerkender vores ansvar for at tilse, at disse rettigheder bliver overholdt i forhold til vores medarbejdere og de lokalsamfund, hvor vi arbejder og bor.
 • Vi forpligter os til at udføre vores hverv med integritet og på et etisk højt niveau.
 • Vi indgår i en åben dialog med dem, der bliver påvirket af vores aktiviteter. Vi reagerer på henvendelser fra eksterne interessenter og kommunikerer rettidigt og effektivt med berørte parter.

I det omfang, det ligger indenfor vores indflydelsessfære, vil vi bestræbe os på at sikre, at leverandører og underentreprenører følger principperne i vores etiske regler.

Forholdet til medarbejdere

Stærke og konsekvente relationer til alle medarbejdere, bygget på gensidig respekt og værdighed, er af afgørende betydning for Bytømreren. Ansættelsesvilkår skal som minimum opfylde kravene i national lovgivning og relevante ILO (International Labour Organization) konventioner.

 • Vi benytter os ikke af tvangsarbejde, slavearbejde eller andre former for ufrivillig arbejdskraft på vores arbejdspladser. Vi tillader ikke nogen adfærd, der indskrænker medarbejdernes frie bevægelighed.
 • Vi beskæftiger ikke personer under 15 år. Hvor lokale regler angiver en højere minimumsalder, ansættes ingen under denne aldersgrænse.
 • Vi giver lige muligheder for alle mennesker uafhængigt af race, farve, køn, nationalitet, religion, etnisk oprindelse eller særlige kendetegn. Vi tillader ikke diskrimination eller chikane.
 • Vi sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forpligter os til løbende at gennemføre forbedringer. Skriftlige instruktioner vedrørende sikkerhed og sundhed skal være tilgængelige og implementerede på alle vores arbejdspladser.
 • Vi anerkender medarbejdernes ret til at organisere sig og til at melde sig ind i faglige organisationer i overensstemmelse med vedkommende lands love og sædvaner.
 • Vi har oprettet en whistleblowerordning, hvor vores medarbejdere i anonymiseret form kan indberette forhold.
Etik

Korruption, bestikkelse og unfair konkurrencebegrænsning sætter markedsmekanismerne ud af kraft og hæmmer den økonomiske, sociale og demokratiske udvikling.

Vi vil ikke handle i strid med gældende konkurrencelove.

 • Vi vil ikke tilbyde eller give upassende betaling eller anden fordel til personer, virksomheder eller organisationer med det formål, at få vedkommende til at agere pligtstridigt for at tiltrække eller fastholde forretningsaktiviteter for Bytømreren.
 • Vi vil ikke anmode om eller modtage nogen form for upassende betaling eller fordel givet med det formål at få os til at agere pligtstridigt.
Miljø

Omsorgen for miljøet skal gennemsyre alle vores aktiviteter. Overholdelse af gældende lovgivning og andre miljømæssige krav, særligt fra vores kunder, er grundlaget for vores miljømæssige ambition.

Vi ser det som en forpligtelse vedholdende at forebygge og minimere negative miljømæssige påvirkninger og sikre naturressourcerne.

 • Vi vil være forudseende med hensyn til, hvordan vores aktiviteter vil kunne påvirke miljøet og baserer beslutninger på tilgængelige relevante kendsgerninger.
 • Vi vil undgå miljøskadelige materialer og arbejdsmetoder, hvis der findes egnede alternativer. Vi bestræber os på at anbefale kunderne miljømæssigt bedre alternativer, når omstændighederne tillader det.

Vi engagerer os ikke i aktiviteter, der indebærer uacceptable miljømæssige eller sociale risici. Vi bestræber os på at afdække sådanne risici på et så tidligt tidspunkt som muligt for at kunne træffe relevante beslutninger og fremme passende forholdsregler.

verdensmål 4

Verdensmål 4: Kvalitets-uddannelse

Bytømreren har særligt fokus på delmål 4.4:

”Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt.”

Bytømreren understøtter delmål 4.4. Dette gør vi ved at engagerede lærlinge, praktikanter og studerende, både ude i marken og i administrationen, bl.a. via vores lærlingeordning og klub.

Vi har fokus på videre- og efteruddannelse i Bytømrerens Akademi. Akademiet er et skræddersyet forløb, hvor Bytømrerens medarbejdere får mulighed for at opkvalificere sig til gavn for dem selv, for Bytømreren og for vores kunder.

verdensmål 8

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Bytømreren har særligt fokus på delmål 8.4:

”Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse”

Bytømreren vil, via en løbende implementering af samtlige delmål, stile efter at mindske vores aftryk på miljøet og effektivisere vores ressourceforbrug, uden at det forringer kvaliteten af vores ydelser.

verdensmål 12

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bytømreren har særligt fokus på delmål 12.5:

”Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Bytømreren har, i forlængelse af delmål 11.6 og 8.4, et øget fokus på effektivt ressourceforbrug, mindskning af spild samt bedre genbrug af aflagte materialer igennem samarbejde med leverandører, underentreprenører og andre interessenter.

Aftalte scope 1 og 2 tiltag for CO2 reduktion i perioden 2022-2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

This is a custom heading element.

Lorem

Lorem

Lorem

Byggevisioner for en grønnere fremtid


Environment

Hos Bytømreren arbejder vi mod en mere bæredygtig fremtid. Vi er beviste om at den branche vi opererer i, som mange andre, belaster vores klima. Vi har som målsætning at følge regeringens 2030 plan og nedsætte CO2 forbruget med 70 %.


Social

Hos Bytømreren tager vi vores sociale ansvar meget alvorligt – både internt i virksomheden og eksternt i den omverden vi færdes i. Vi arbejder både med målrettet læring til vores medarbejdere samt tager socialt ansvar i de projekter vi har arbejder med – herunder i den almene sektor.


Governance

Vi er bevidste om vores ansvar over for de lande, lokalsamfund og miljøer, som vi har aktiviteter i, over for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt.