CSR +

Vores arbejde med FNs
verdensmål

Bytømreren er bevidste om det CO2 aftryk både den branche vi opererer i og vores egen virke bidrager til. Vi ønsker som virksomhed at medvirke til en grønnere byggebranche og vil derfor tage det samfundsansvar på os, som den grønne omstilling pålægger både virksomheder og private. Derfor har vi valgt at identificere en række konkrete delmål med udgangspunkt i FN’s verdensmål, som vi løbende vil implementere i vores forretningsplan.

FNs 17 Verdensmål blev vedtaget i 2015 for at rammesætte arbejdet med de vigtigste udfordringer vi som samfund står overfor inden 2030. De omfatter både traditionelle menneskelige udviklingsmål, men også miljømæssige mål om at sænke vores ressourceforbrug, spare på energien, behandle vores affald med omhu, passe på vores natur og modarbejde klimaforandringer.

Vi har hos Bytømreren valgt at fokusere på 6 af de 17 mål, hvor vi som en del af den danske bygge- og servicebranche kan gøre en forskel. Det har vi konkretiseret i en række delmål, hvor vi har en særlig mulighed for at sætte ind.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Bytømreren har særligt fokus på delmål 3.8:

”Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til essentielle sundhedsydelser af høj kvalitet …”

Hos Bytømreren tilbyder vi vores medarbejdere en forsikringsordning til eksempelvis kiropraktor igennem Topdanmark forsikring. Derudover har vi et skarpt fokus på at undgå arbejdsskader i dagligdagen.

Bytømreren har derudover løbende fokus på, at forbedre ansattes trivsel og sigter efter at være en arbejdsplads medarbejderne kan være stolte af, hvor ”vi gør det ordentligt”.

Verdensmål 4: Kvalitets-uddannelse

Bytømreren har særligt fokus på delmål 4.4:

”Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges væsentligt.”

Bytømreren understøtter delmål 4.4. Dette gør vi ved at engagerede lærlinge, praktikanter og studerende både ude i marken og i administrationen bl.a. via vores lærlinge ordning og klub.

Vi har fokus på videre- og efteruddannelse i Bytømrerens Akademi. Akademiet er et skræddersyet forløb, hvor Bytømrerens medarbejdere får mulighed for at opkvalificere sig til gavn for dem selv, for Bytømreren og for vores kunder.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Bytømreren har særligt fokus på delmål 8.4:

”Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse”

Bytømreren vil via en løbende implementering af samtlige delmål stile efter at mindske vores aftryk på miljøet og effektivisere vores ressourceforbrug, uden at det påvirker Bytømrerens kvalitet af ydelser.

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamsund

Bytømreren har særligt fokus på delmål 11.6:

”Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.”

Bytømreren sætter her ind på flere ben, for at nedbringe vores negative miljøbelastning.

Det gør vi via en løbende omstilling fra diesel til el varevogne i vores vognpark. Det er blevet til 9 el varevogne indtil videre. Samt øget fokus på affaldshåndtering på kontor og byggepladser.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Bytømreren har særligt fokus på delmål 12.5:

”Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

Bytømreren har, i forlængelse af delmål 11.6 og 8.4, et øget fokus på effektivt ressourceforbrug, mindskning af spild samt bedre genbrug af aflagte materialer igennem samarbejde med leverandører, underentreprenører og andre interessenter.

Verdensmål 13: Klimahandling

Verdensmål 13 er det overordnede klimamål.

Hos Bytømreren arbejder vi med at identificerer steder, hvor vi kan blive grønnere. Bytømreren indgår i den forbindelse i projektet Grøn Cirkulær Omstilling. Det gør vi bl.a. for at få lavet et CO2 regnskab for Bytømrerens aktiviteter.

På baggrund heraf vil vi fortsætte arbejdet med vores strategiske grønne handlingsplan, der understøtter Bytømrerens løbende grønne omstilling så vi kan bidrage til byggebranchens grønne omstilling.


Medlem af Rådet For Bæredygtigt Byggeri

Vi er blevet medlem af Rådet For Bæredygtigt Byggeri for at fremme den bæredygtige udvikling blandt samtlige aktører i byggebranchen. Vi ønsker som større tømrervirksomhed at udvise ansvar og dermed deltage i gode ideer og debatter, medlemmerne imellem. 


Bytømreren sætter strøm til vognparken

En stor del af Bytømrerens forretning er forsikrings- og serviceopgaver. I den forbindelse er vi meget bevidste om det CO2 aftryk vores egen virke bidrager til via de +100 varevogne, vi kører rundt i. Derfor har vi påbegyndt en løbende elektrificering af vores varevogne. Det har indtil nu resulteret i indkøb af 9 fuldt elektriske varevogne alene i 2021, der årligt vil spare 30 – 40 tons CO2 sammenlignet med vores diesel varevogne.

Dette er kun starten, da Bytømreren stiler efter mindst at køre på 30% el i 2025.